uaredirect("//m.ruiwen.com/gushiwen/");

欢迎来到原中小学教育资源网!

古诗文导航:
  • 文言文
  • 古籍
  • 今日推荐龙8国际官网

    舒元舆《养狸述》原文及译文

    野禽兽可驯养而有裨于人者,吾得之于狸。狸之性,憎鼠而喜爱①。其体?②、其文班。予爱其能息鼠窃,近乎正且勇。尝观虞人(掌管山泽的官吏)生致者,因得请归,致新昌里客舍。舍之初未为某居时,曾为富商家廪,墉堵地面,甚足鼠窍,日有鼠络绎然。某既居,果...